top of page

Algemene Voorwaarden

In dit document treft u de Algemene Voorwaarden van Sordile. Allereerst is het goed om u erover te informeren dat Sordile hierbij de algemene voorwaarden van andere Partijen van de hand wijst.

 

1.Definities

 

 • Dag: Kalenderdag;

 • Digitale inhoud: gegevens die in digitale vorm geproduceerd en geleverd worden;

 • Opdrachtnemer: SORDILE, zoals weergegeven in artikel 2;

 • Opdrachtgever: iedere (rechts)persoon die een dienst tot het verrichten van enige vorm van werkzaamheden afneemt bij Opdrachtnemer;

 • Overeenkomst: iedere overeenkomst die, ongeacht op welke manier, tussen Opdrachtnemer en Opdrachtgever tot stand komt. Iedere overeenkomst dient schriftelijk bevestigd te worden;

 • Partijen: Opdrachtnemer en Opdrachtgever tezamen genoemd;

 • Schriftelijke communicatie: alle communicatie die niet verbaal plaatsvindt, digitale communicatie geldt ook onder deze formulering.

 

2.Informatie over Opdrachtnemer

Opdrachtnemer is gevestigd aan de Zandweg 77 te De Meern, postcode 3454 JW. Opdrachtnemer is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 76789780. Heeft u vragen over onze algemene voorwaarden? Dan kunt u ons via onderstaande gegevens bereiken:

 

info@sordile.com l +31 (0)6 2738 7250

Zandweg 77 l 3454 JW l De Meern

KvK Nr. 76789780

 

3.Toepasselijkheid

 1. De Algemene Voorwaarden van Opdrachtnemer zijn van toepassing op iedere aanbieding van, en Overeenkomst met Opdrachtnemer en Opdrachtgever, waarop Opdrachtnemer deze Algemene Voorwaarden van toepassing heeft verklaard. Algemene Voorwaarden van andere partijen waaronder Opdrachtgever worden in beginsel van de hand gewezen. Enkel wanneer door Partijen uitdrukkelijk en schriftelijk aldus is overeengekomen, zijn de Algemene Voorwaarden van Opdrachtnemer niet van toepassing.

 2. Indien van deze Algemene Voorwaarden wordt afgeweken, blijven de overige bepalingen hun gelding behouden.

 3. Schriftelijk overeengekomen wijzigingen van deze Algemene Voorwaarden gelden slechts voor de bij die specifieke Overeenkomst bepaalde gevallen.

 4. De Algemene Voorwaarden behoeven na de eerste keer aanvaard te zijn niet steeds opnieuw uitdrukkelijk te worden aanvaard, maar worden geacht stilzwijgend te zijn aanvaard. Dit geldt voor alle verdere Overeenkomsten tussen Opdrachtnemer en Opdrachtgever.

 

4.Aanbieding en offerte

 1. Opdrachtnemer doet een aanbod op de website en stelt een offerte op.

 2. Het aanbod zoals op de offerte omschreven, is aanvaard na betaling van het door Opdrachtnemer gestelde bedrag.

 3. Prijsopgave gedaan op de offerte zijn inclusief btw. Indien de prijzen exclusief btw zijn, wordt dit altijd aangegeven.

 4. Het door Opdrachtnemer gemaakte aanbod zijn opgesteld aan de hand van informatie die door Opdrachtgever zijn verstrekt.

5.Overeenkomst

 1. De Overeenkomst tussen Opdrachtnemer en Opdrachtgever komt tot stand door aanbod en aanvaarding (artikel 6:117 Burgerlijk Wetboek). De Overeenkomst kan louter schriftelijk tot stand komen.

 2. Pas na schriftelijk akkoord tussen Opdrachtnemer en Opdrachtgever zal Opdrachtnemer overgaan tot uitvoering van de Overeenkomst.

 3. Werknemers van Opdrachtnemer of derden, ingeschakeld door Opdrachtnemer, kunnen geen bindende afspraken maken met Opdrachtgever. Toezeggingen (mondeling, dan wel schriftelijk), binden Opdrachtnemer niet dan nadat en voor zover zij door een bevoegde vertegenwoordiger van Opdrachtnemer zijn bevestigd.

 4. Wijzigingen en/of aanvullingen op de Overeenkomst zijn alleen in tweezijdig overleg tussen Opdrachtgever en Opdrachtnemer.

 5. Beoordeling van de vraag of Opdrachtnemer te kort is geschoten in de nakoming van één of meer verbintenissen (uit de Overeenkomst) is aan Opdrachtnemer. Alle werkzaamheden worden immers verricht op basis van de door Opdrachtgever verstrekte gegevens.

 6. Eenmaal afgenomen diensten kunnen niet geruild, teruggedraaid of geretourneerd worden, omdat het gaat om een specieszaak.

 7. Specieszaken kunnen niet zonder expliciete reden worden aangepast of worden herroepen. Deze zaken zijn op informatie van de Opdrachtgever vervaardigd en kunnen om die reden niet voor een ander doeleinde gebruikt worden als de Opdrachtgever in gedachten had.

 

6.Uitvoering Overeenkomst

 1. Opdrachtnemer staat ervoor in dat de geleverde zaak beantwoordt aan de Overeenkomst. De beoordeling of de door Opdrachtnemer geleverde zaken voldoen aan de Overeenkomst is aan Opdrachtnemer.

 2. Opdrachtgever kan nimmer aanspraak maken op het bepaalde in lid 1 van artikel 6 als hij, of een derde, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Opdrachtnemer herstel, of andere daarmee verband houdende werkzaamheden aan het door Opdrachtnemer geleverde hebben verricht of laten verrichten, dan wel wanneer de Opdrachtgever zelf schuld heeft aan het feit dat de geleverde werkzaamheden (zaken en/of diensten) door Opdrachtnemer niet conform de Overeenkomst zijn.

 3. Slechts indien dit schriftelijk en uitdrukkelijk is overeengekomen, is Opdrachtnemer gehouden bij de uitvoering van de diensten tijdig en verantwoord gegeven aanwijzingen van de Opdrachtgever op te volgen. Opdrachtnemer zal zich inspannen om aan redelijke verzoeken tegemoet te komen.

 4. Wanneer Opdrachtgever ontevreden is over de geleverde werkzaamheden door Opdrachtnemer, kan Opdrachtgever geen aanspraak maken op terugbetaling van het betaalde bedrag voor de werkzaamheden en materiaalkosten. Werkzaamheden en materiaalkosten worden door Opdrachtnemer immers altijd toegepast op basis van verstrekte gegevens.

 5. Opdrachtnemer zal bij uitvoering van de Overeenkomst altijd zorgvuldigheid in acht nemen.

 6. Opdrachtnemer kan samenwerken met derden met betrekking tot de vervaardiging van zaken.

 

7.Levering

 1. Levering geschiedt binnen de termijn die aangegeven is door Opdrachtnemer, dit is echter geen fatale termijn. Pas wanneer Opdrachtnemer alle nodige documenten en informatie heeft ontvangen, begint de levertermijn te lopen.

 2. Opdrachtnemer kan te allen tijde werkzaamheden weigeren. Het door Opdrachtgever reeds betaalde geldbedrag wordt dan binnen 30 dagen teruggestort op de rekening van Opdrachtgever.

 3. Opdrachtnemer levert, naar inzichten van Opdrachtnemer, een eindproduct dat voldoet aan de Overeenkomst met Opdrachtgever. Indien Opdrachtgever nog niet tevreden is, wordt er in overleg met Opdrachtnemer revisie gedaan, Opdrachtnemer kan naar eigen inzien voor revisie het geldende uurtarief per uur in rekening brengen, Opdrachtgever zal altijd hiervan op de hoogte worden gehouden.

 4. Opdrachtnemer levert, naar inzichten van Opdrachtnemer, een eindproduct dat voldoet aan de Overeenkomst met Opdrachtgever

 

8.Prijzen

 1. Als prijs voor de te leveren diensten geldt de prijs als vermeld in offerte van Opdrachtnemer dan wel het aanbod van Opdrachtnemer op de website. Gedurende de in het aanbod aangegeven termijn worden de prijzen van de aangeboden diensten niet verhoogd zonder dat Opdrachtgever hiervan op de hoogte is gesteld.

 2. Indien er geen termijn zoals bedoeld in artikel 10.1. is omschreven bij het aanbod, wordt een termijn van 30 (dertig) dagen gehanteerd.

 3. Indien het aanbod buiten deze termijn wordt geaccepteerd door Opdrachtgever, zal de beoordeling van de geldigheid van de acceptatie volledig aan de zijde van Opdrachtnemer staan.

 4. Indien Opdrachtnemer van mening is dat de acceptatie buiten de termijn van het aanbod niet geldig is zal Opdrachtnemer opnieuw een offerte versturen aan Opdrachtgever, waarbij de termijn eveneens 30 (dertig) dagen is.

 5. Opdrachtnemer behoudt zich het recht voor om prijzen weergegeven op de website te wijzigen.

 

9.Betalingsvoorwaarden

 1. Opdrachtnemer vraagt een directe betaling via iDEAL of creditcard. Betaling wordt gezien als acceptatie en start voor de werkzaamheden, het vervaardigen dan wel leveren van de bestelde zaken.

 2. Opdrachtnemer zal in beginsel bij aanvang van werkzaamheden een factuur sturen aan Opdrachtgever en op het moment dat alle werkzaamheden voltooid zijn, na betaling van de tweede factuur zal Opdrachtnemer overgaan tot levering van het product. Hiervan kan enkel schriftelijk worden afgeweken.

 3. De factuur dient binnen 14 dagen na dagtekening te worden voldaan door Opdrachtgever.

 4. Bij het uitblijven van betaling Zal opdrachtnemer één herinnering sturen met een betaaltermijn van 14 dagen.

 5. Bij het niet voldoen van de betalingsherinnering zal Opdrachtnemer een aanmaning sturen. Deze dient binnen 14 dagen voldaan te zijn. Voor het versturen van de aanmaning worden administratiekosten ten hoogte van €20 verrekend. Tevens wordt aangezegd de vordering uit handen te geven aan een incassobureau bij het uitblijven van betaling.

 6. Na het niet voldoen van de aanmaning zal de vordering uit handen worden gegeven aan een incassobureau. Deze partij zal de vordering incasseren. Eventuele bijkomende kosten komen voor rekening van Opdrachtgever.

 7. Wanneer Opdrachtnemer dit nodig acht kan gevraagd worden om een aanbetaling ten hoogte van maximaal 50% van de totale factuurwaarden.

 

10.Wettelijke rente/buitengerechtelijke incassokosten

 1. Bij niet tijdige betaling van het verschuldigde bedrag heeft Opdrachtnemer de bevoegdheid om de wettelijke rente ex. 6:119 van het Burgerlijk Wetboek, in rekening te brengen, te rekenen vanaf de dag van intreding van het verzuim.

 2. De buitengerechtelijke kosten die een partij maakt om betaling van een schuld af te dwingen, kunnen aan de tekortschietende Opdrachtgever in rekening worden gebracht.

 

11.Feedback en revisie

 1. Opdrachtnemer biedt de mogelijkheid voor revisie en feedback. Partijen gaan dan gezamenlijk in overleg.

 2. Bij het uitvoeren van werkzaamheden aan de hand van de feedback en/of revisie kan naar inzien van Opdrachtnemer aanvullende kosten verbonden worden, Opdrachtgever wordt altijd op de hoogte gesteld indien kosten worden verrekend.

 

12.Aansprakelijkheid

 1. Iedere, zowel contractuele als buitencontractuele, aansprakelijkheid (behoudens aansprakelijkheid als gevolg van opzet of grove schuld) van Opdrachtnemer en - indien deze zich mocht voordoen bij haar bestuurders en werknemers, is beperkt tot het bedrag dat op de factuur vermeldt staat.

 2. Indien Opdrachtnemer aansprakelijk mocht zijn, dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot hetgeen in deze bepaling is geregeld.

 3. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat Opdrachtnemer is uitgegaan van door of namens de Wederpartij verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens.

 4. Indien Opdrachtnemer aansprakelijk mocht zijn voor enigerlei schade, dan is de aansprakelijkheid van Opdrachtnemer beperkt tot maximaal één maal de factuurwaarde van de order, althans tot dat gedeelte van de order waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.

 5. Opdrachtnemer is uitsluitend aansprakelijk voor directe schade.

 6. Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van deze voorwaarden, de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van Opdrachtnemer aan de Overeenkomst te laten beantwoorden, voor zoveel deze aan Opdrachtnemer toegerekend kunnen worden en redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover de Wederpartij aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade als bedoeld in deze Algemene Voorwaarden.

 7. Opdrachtnemer is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.

 8. Opdrachtgever vrijwaart Opdrachtnemer tegen alle aanspraken van derden, en zal Opdrachtnemer de kosten vergoeden die zij maakt of zal maken in verband met het verweer tegen dergelijke aanspraken van derden, die verband houden met dan wel voortvloeien uit door Opdrachtnemer verrichte werkzaamheden uit hoofde van de Overeenkomst(en) met Opdrachtgever.

 9. In afwijking van de wettelijke verjaringstermijnen bedraagt de verjaringstermijn van alle vorderingen en verweren jegens Opdrachtnemer en de door Opdrachtnemer bij de uitvoering van een Overeenkomst betrokken hulppersonen, 5 jaar.

 10. De in dit artikel opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van Opdrachtnemer of zijn leidinggevende ondergeschikten.

 11. De verantwoordelijkheid met betrekking tot aangeleverde documenten/stukken door Opdrachtgever, ligt bij Opdrachtgever. Opdrachtnemer kan niet aansprakelijk worden gesteld voor auteursrechtelijke schendingen of fouten door Opdrachtgever met betrekking tot deze documenten/stukken.

 

13.Klachten

 1. Indien Opdrachtgever een klacht heeft met betrekking tot de dienstverlening en/of het geleverde product van Opdrachtnemer, dient Opdrachtgever hierover duidelijke, schriftelijke toelichting te geven. De klacht dient binnen 14 dagen na het (redelijkerwijs) ontdekken van de klacht medegedeeld te worden aan Opdrachtnemer.

 2. De beoordeling van een klacht ligt altijd aan de kant van Opdrachtnemer.

 3. Opdrachtnemer streeft ernaar om de klacht binnen een termijn van 5 werkdagen, dan wel zo spoedig mogelijk af te handelen. De gestelde termijn betreft geen fatale termijn.

 4. Afhandeling van de klacht geschiedt op een door Opdrachtnemer bepaalde wijze. Opdrachtnemer kan over een mogelijke oplossing van de klacht in overleg gaan met Opdrachtgever.

 5. Afhandeling van de klacht geschiedt in beginsel altijd telefonisch of via e-mail. Indien de ernst van de klacht ernaar noopt, kan Opdrachtnemer besluiten om de klacht in persoon af te handelen.

 

14.Overmacht

 1. Voor schade als gevolg van omstandigheden die voor Opdrachtnemer ten tijde van het aangaan van de Overeenkomst niet waren te voorzien is Opdrachtnemer niet aansprakelijk. Als zodanige omstandigheden worden onder meer aangemerkt: gebrek aan grondstoffen, fabrieksstoring van welke aard dan ook, werkstaking, uitsluiting van of gebrek aan werknemers, quarantaine,  epidemieën, pandemieën, natuurrampen, mobilisatie, staat van beleg, staat van oorlog of oorlog, verkeersstremming bij spoorwegen of gebrek aan vervoersmiddelen, verkeersblokkades, ziekte ongeacht de reden of oorzaak daarvan, serverstoringen, hacking of andere onvoorziene omstandigheden die niet bekend waren bij het aangaan van de Overeenkomst.

 2. Opdrachtnemer heeft het recht om in geval van overmacht de nakoming van de Overeenkomst op te schorten dan wel te ontbinden. Opdrachtnemer behoudt het recht het reeds uitgevoerde deel van de Overeenkomst aan Opdrachtgever te factureren.

 3. Indien Opdrachtnemer een tijdelijk opgeschort deel van de Overeenkomst later toch uitvoert, is Opdrachtgever zonder enige vorm van korting de gehele overeengekomen tegenprestatie verschuldigd.

 

15.Algemene Verordening Gegevensbescherming

Opdrachtnemer conformeert zich te allen tijde aan de geldende privacywetgeving (de Algemene Verordening Gegevensbescherming). Voor meer informatie hierover kunt u de onze privacyverklaring (link plaatsen) raadplegen. Eveneens sluit Opdrachtnemer verwerkersovereenkomsten met Partijen af, indien dit vereist is volgens de privacywetgeving.

 

16. Conversie

Indien en voor zover op grond van redelijkheid en billijkheid of het onredelijk bezwarend karakter op enige bepaling van de Overeenkomst en deze Algemene Voorwaarden geen beroep kan worden gedaan, komt aan de desbetreffende bepaling wat betreft de inhoud en strekking in elk geval een zoveel mogelijk Overeenkomstige betekenis toe, zodat daarop wel een beroep kan worden gedaan door Opdrachtnemer.

 

17.Nawerking

De bepalingen van deze Algemene Voorwaarden van Opdrachtnemer, waarvan het uitdrukkelijk of stilzwijgend de bedoeling is dat zij ook na beëindiging van een Overeenkomst van kracht blijven, zullen nadien van kracht blijven en Partijen beiden blijven binden.

 

18. Strijdige clausules

In het geval deze Algemene Voorwaarden en de opdrachtbevestiging onderlinge strijdige voorwaarden bevatten, gelden de in de opdrachtbevestiging opgenomen voorwaarden, indien er een uitdrukkelijke opdrachtbevestiging is gegeven. In alle andere gevallen zijn deze Algemene Voorwaarden leidend.

 

19. Toepasselijk recht

Op alle Overeenkomsten tussen Opdrachtgever en Opdrachtnemer wordt het Nederlands recht van toepassing verklaard.

 

20.Forumkeuze

De Rechtbank Midden-Nederland, Locatie Utrecht (kamer civiele zaken/kanton) is bevoegd om kennis te nemen van geschillen tussen Opdrachtnemer en Opdrachtgever. Niettemin heeft Opdrachtnemer het recht het geschil voor te leggen aan de volgens de wet bevoegde rechter.

 

21.Wijziging van de Algemene Voorwaarden

Rekening houdend met de mogelijke evoluties van de website en de werkwijze van Opdrachtnemer, behoudt Opdrachtnemer zich de mogelijkheid voor om onderhavige Algemene Voorwaarden op elk moment aan te passen of te wijzigen. In dat geval worden de nieuwe Algemene Voorwaarden door (online) wijziging aan Opdrachtgever medegedeeld en gelden ze op elke Overeenkomst die na de wijziging wordt gerealiseerd.

 

22.Slotbepaling

In alle gevallen waarin deze Algemene Voorwaarden niet voorzien, zal de Overeenkomst in het licht van deze Algemene Voorwaarden en naar redelijkheid en de billijkheid worden uitgelegd.

 

Heeft u vragen over onze Algemene Voorwaarden? Neem dan gerust contact met ons op via onderstaande gegevens!

 

info@sordile.com l +31 (0)6 2738 7250

Zandweg 77 l 3454 JW l De Meern

KvK Nr. 76789780

 

 

Versie 2021

bottom of page